آتاسور: ماموریت‌های فضایی تورکیه ادامه خواهد داشت

تواجهانگیرآتاسور، دومین فضانورد تورکیه تاکید کردکه ماموریت‌های فضایی کشورادامه خواهد داشت

2100130
آتاسور: ماموریت‌های فضایی تورکیه ادامه خواهد داشت

تواجهانگیرآتاسور که دومین فضانورد تورکیه تعیین شد، درباره سفرآلپرگیزراوجی به فضا، گفت: پس ازتکمیل این ماموریت، سفرفضایی انسانی تورکیه متوقف نخواهدشد، بلکه، با انجام آزمایش‌های جدید ادامه خواهد یافت.

آژانس فضایی تورک (TUA)خروج خدمه Ax-3 ازجمله آلپرگیزرآوجی اولین فضانوردکشوراز ایستگاه فضایی بین‌المللی با کپسول فضایی دراگون راباروایت تواجهانگیرآتاسوربه شکل زنده منتشر کرد.

آتاسور در ارزیابی خود به خبرنگار آنادولو پس از این برنامه گفت که سفر بازگشت گزرآوجی به زمین که انتظارمیرفت تقریباً 48 ساعت طول بکشد، ازنظرمدت زمان دربین سفرهایکه تابه امروزانجام یافته، یک "ریکارد" بوده است.

او با تاکید بر اینکه برای خروج از ایستگاه فضایی باید زمانی را در نظر گرفت که شرایط آب و هوایی در نقطه سقوط مناسب است، گفت: زمان بازگشت با تعیین زمان بهینه برای همه افراد از خدمه تا ناسا تعیین می‌شود. می‌توان گفت طبق محاسبات خدمه در مناسب ترین منطقه زمانی روی زمین فرود می‌آیند.

آتاسور با اشاره به اینکه در این مدت خدمه Ax-3 از جمله گیزرآوجی به غیر از آزمایشات، به هر کاری که در ایستگاه فضایی بین المللی انجام دادند، ادامه می‌دهند، گفت: آنها اوقات غذایی وفرصت تماشای جهان را خواهند داشت. آنها به تجربه ریزگرانش ادامه خواهند داد، همچنین در راه بازگشت ممکن است فیلم تماشا کنند.

اوبا بیان اینکه ورود به جو در پایان 48 ساعت مورد نظر بحرانی است، ادامه داد:

"همچنین یک لحظه حساس وجود خواهد داشت که ارتباط برای چند دقیقه قطع می‌شود. کپسول فضایی دراگون قدری سریع وارد جو می‌شود که با سوزاندن ذرات هوای اطراف خود پلازما ایجاد می‌کند. این بر تکنالوژی های ارتباطی بی سیم ما تأثیر منفی می‌گذارد و شانس ارتباط ما را از بین می‌برد. با بدون مشکل گذراندن این مرحله، در فاصله 5,5-6 کیلومتر باقیمانده اولین چتر نجات باز می‌شود و در فاصله 2 کیلومتری چترهای اصلی باز شده و به کپسول اجازه می‌دهد تا کند شود و روی آب فرود آید.اخبار مربوطه