سازمان صحی جهانی؛  دراثرمرض حادتنفسی درافغانستان درماه جنوری ۳۸۳ تن جان باخته اند

سازمان صحی جهانی اعلام داشت که حد اوسط آمارثبت شدۀ فعلی این مرض نسبت به زمان مشابه درسالهای۲۰۲۰تا ۲۰۲۲بیشتر است.

2097331
سازمان صحی جهانی؛  دراثرمرض حادتنفسی درافغانستان درماه جنوری ۳۸۳ تن جان باخته اند

سازمان صحی جهانی (WHO) بانشرگزارشی ازافزایش مرض حاد تنفسی ظرف دوهفتۀ آخرماه جنوری درافغانستان خبرداده است. به گفتۀ این سازمان، طی دوهفته اخیرتقریبا۸۴ هزارمورد حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است.

در گزارش ۱۱صفحه‌ای (WHO)آمده است که از اول جنوری تا ۲۷ همین ماه ۱۶۰ هزار و ۷۵۶ مورد مرض حادتنفسی درافغانستان ثبت شده که ازاین جمله ۳۸۳ تن در اثر این مرض در ۳۴ ولایت افغانستان وفات یافته اند.

به گفتۀ این سازمان، ۶۲.۹ فیصد مبتلایان اطفال زیرپنج سال بوده اند و در مجموع ۴۹.۳ فیصد مبتلایان را نیز زنان و دختران تشکیل میدهند.

قبل از این بارها سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده اند که بیش ازنیمی ازنفوس افغانستان از توان اقتصادی خوب برخوردار نیستند و دسترسی به غذایی کافی ندارند.

بر اساس گذارش سازمان صحی جهانی، تعداد موارد حاد تنفسی درسال ۲۰۲۳ درافغانستان به بیش از یک میلیون و۳۸۴ موردمیرسیدکه۶۱.۵فیصدآنان رااطفال زیرپنج سال تشکیل می‌دهند.

به گفتۀ این سازمان، در این سال ۲ هزار و ۷۹۸ تن در سرتاسر افغانستان در نتیجۀ ابتلا به امراض حاد تنفسی جان باخته اند.

سازمان صحی جهانی همچنان چند روز قبل گفته بود، در حال حاضر ۹.۵ میلیون افغان در مناطقی زند‌گی می‌کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.اخبار مربوطه