دعوت شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان

شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد

1924845
دعوت شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان

شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواستار لغو اقدامات و تصمیمات محدودکننده مشارکت زنان در حیات اجتماعی گردید.

شورای امنیت سازمان ملل از تعلیق دسترسی زنان به دانشگاه توسط طالبان ابراز نگرانی عمیق نمود.

در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل تصمیم دولت طالبان برای ممانعت از رفتن اطفال و نوجوانان دختر پس از صنوف ششم به مکاتب محکوم شده و خواسته شد تا زنان و دختران خوردسال در افغانستان به‌شکلی عادلانه، مساوی و کامل در حیات اجتماعی مشارکت ورزند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن دعوت از طالبان برای گشودن مجدد مکاتب خواستار تغییر اقدامات و سیاست‌هایی که فرسایش فزاینده در احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نشان می‌دهند، گردید.

شورای امنیت سازمان ملل ضمن درخواست لغو ممنوعیت‌های مربوط به اشتغال به کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی در افغانستان تاکید کرد که این ممنوعیت‌ها در عملیات کمک‌رسانی انسانی تاثیرات مهمی به همراه خواهد داشت.

طالبان درتاریخ 24 دسامبر اشتغال به کار پرسونل زن در سازمان‌های مدنی افغانستان را تا اطلاع ثانوی به تعلیق انداخته بود.

عبدالرحمان حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان گفته بود که این تصمیم وزارت اقتصاد به کلیه نهادهای مدنی در کشور ارسال شده و این نهادها باید از آن تابعیت کنند.

در اطلاعیه صادره اعلام شده بود جواز کار آن‌دسته از سازمان‌های مدنی که پرسونل زن شاغل در بنیه خود را اخراج نکنند، لغو خواهد شد.

وزارت آموزش عالی حکومت موقت طالبان با فرمان نامه‌ای که در تاریخ 20 دسامبر به کلیه دانشگاه‌های خصوصی و دولتی در افغانستان ارسال کرد اعلام داشته بود که آموزش محصلین دختر تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

شایان ذکر است: پس از بر سر کار آمدن طالبان در پانزده اگست سال گذشته در افغانستان، شمار زیادی از زنان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی از کار اخراج شده بودند. اخبار مربوطه