زلنسکی خواستار تداوم حمایت تسلیحاتی، مالی و بشردوستانه از اوکراین شد

رئیس‌جمهور اوکراین خواستار تداوم فشار تحریم‌ها علیه روسیه شده و تاکید کرد به حمایت تسلیحاتی، مالی و بشردوستانه نیاز داریم

1847285
زلنسکی خواستار تداوم حمایت تسلیحاتی، مالی و بشردوستانه از اوکراین شد

رئیس‌جمهور اوکراین خواستار تداوم فشار تحریم‌ها علیه روسیه شده و تاکید کرد به حمایت تسلیحاتی، مالی و بشردوستانه نیاز داریم.

ولودومیرزلنسکی، رئیس جمهوراوکراین دریک نشست مجازی بادانشجویان11دانشگاه مختلف از سرتاسرکانادا گردهم آمد.

اودراین نشست ضمن اشاره به اینکه در دنیای کنونی میتوان فاصله میان کشورها و جوامع را از طریق اینترنت کاوته ساخت، گفت: اینترنت برای ما حیثیت یک سلاح را دارد، زیرا درلحظه میتوان از اتفاقات باخبرشد. در بعضی حالات ضربه علم و دانش ازسایر سلاح‌ها سهمگین‌تر است.

زلنسکی با اشاره به تداوم تعهد اوکراین به دموکراسی علیرهغم گذشتن اشغال 4 ماهه روسیه، افزود: برای آینده آزاد و دموکراتیک برهمه چیزفائق خواهیم آمد.

اوجامعه جهانی را به تداوم کمک به مبارزه وکمک‌رسانی فراخوانده و تصریح کرد: ما نیازمند حمایت تسلیحاتی، مالی و بشردوستانه هستیم. ما به تحریم‌های پایدار مداوم احتیاج داریم. هر قدریکه بر روی این موضوع تاکید کنم بازهم کم است.اخبار مربوطه