شنتوپ به تحولات در تونس واکنش نشان داد

مصطفی شنتوپ: تصمیماتی كه مانع فعالیت پارلمان و نمایندگان منتخب می‌شوند خلاف قانون اساسی بوده و کودتا است

1680307
شنتوپ به تحولات در تونس واکنش نشان داد
ibrahim kalin.jpg
omer celik.jpg
numan kurtulmus.jpg

مصطفی شنتوپ: تصمیماتی كه مانع فعالیت پارلمان و نمایندگان منتخب می‌شوند خلاف قانون اساسی بوده و کودتا است

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه در یک پیام توئیتری تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر تونس توسط قیس سعید، رئيس جمهور این کشور را «نقض قانون اساسی و کودتا» خواند.

وی در پیام خود تصریح کرد: آنچه در تونس رخ داد، نگران كننده است. تصمیماتی كه مانع فعالیت پارلمان و نمایندگان منتخب می‌شوند خلاف قانون اساسی بوده و کودتا است. کودتای نظامی/ بوروکراتیک در هر جایی که باشد غیرمشروع است.

شنتوپ تاکید کرد که مردم تونس از قانون اساسی و دولت قانونی محافظت خواهند کرد.

نعمان قورتولموش، معاون حزب عدالت وتوسعه تورکیه که به منظورانجام چند دیداررسمی درباکو، پایتخت آذربایجان به سرمی‌برددرموردکودتادرتونس اظهارداشت: تورکیه به شدت مخالف کودتا است، مامعتقدیم کودتااقدام ارتجاعی است که باعث عقب ماندگی کشورها می‌شود.

اوافزود: کودتا درتونس به مردم تونس آسیب خواهد رساند. تورکیه شدیدا با کودتا واقدامات غیردموکراتیک مخالف است.

عمرچلیک، سخنگوی حزب عدالت وتوسعه تورکیه نیزطی پیام توئیتری برکناری هشام المشیشی نخست وزیروتعلیق فعالیت پارلمان تونس توسط قیس سعید رئیس جمهوراین کشور را«کودتا علیه نظام قانونی سیاسی» دانست وگفت: ما به حمایت ازدموکراسی تونس ادامه خواهیم داد.اخبار مربوطه