شبه نظامیان حفترچندین راکت را در مناطق جنوبی طرابلس فیر کردند

شبه نظامیان وابسته خلیفه حفتر با 7 راکت به مناطق جنوبی پایتخت طرابلس حمله کردند و حداقل 3 غیرنظامی زخمی شدند

شبه نظامیان حفترچندین راکت را در مناطق جنوبی طرابلس فیر کردند

شبه نظامیان وابسته خلیفه حفتررهبرنیروهای مسلح نامشروع در شرق لیبیا، با 7 راکت به مناطق جنوبی پایتخت طرابلس حمله کردند و حداقل 3 غیرنظامی زخمی شدند.

براساس بیانیه کتبی مرکز مطبوعات عملیات آتشفشان خشم تحت نظارت حکومت آشتی ملی قانونی در سازمان ملل متحد، شبه نظامیان حفتر به مناطق غیرنظامی در سبا، صلاح الدین و عین زارا از طرابلس با راکت های گرادی حمله کردند.

در حالی که در مجموع 7 راکت حداقل 5 مورد در منطقه سبع، 1 مورد در صلاح الدین و 1 مورد در عین زاره فیر شده است. این در حالی است که راکت فیرشده به منطقه صلاح الدین نزدیکشفاخانه سوکر اصابت کرده.

در حالی که شدت جراحت یکی از 3 غیرنظامی زخمی شده بیشتر می باشد، راکتها باعث خسارت مالی در منطقه شدند.

از ابتدای ماه فبروری تاکنون، بر اثر اصابت راکتها بر روی شهرک های غیرنظامی در جنوب طرابلس 5 غیرنظامی جان خود را از دست داده اند.اخبار مربوطه