حکومت ائتلافی کوساوا رای اعتماد گرفت

حکومت ائتلافی کوساوا حدود 4 ماه بعد از انتخابات از مجلس رای اعتماد گرفت

حکومت ائتلافی کوساوا رای اعتماد گرفت

حکومت ائتلافی کوساوا حدود 4 ماه بعد از انتخابات از مجلس رای اعتماد گرفت

کابینه آلبین کورتی نخست وزیرو رهبر ائتلاف متشکل از جنبش کندین کارار آل و اتحادیه دموکراتیک کوساوا با 66 رای مثبت رای اعتماد گرفت.

انتخابات عمومی کوساوا در 6 ام اکتوبر 2019 برگزار شده بود.

فعالیتهای تشکیل حکومت که حدود 4 ماه طول کشیدو در روز یکشنبه با توافق به نتیجه رسید.اخبار مربوطه