امضای قرار داد میلیون لیره ای برای ماهواره ترک ست ۶A

قرار داد مهمی میان شرکتهای عصلصان و توبیتاک ترکیه امضا گردید

امضای قرار داد میلیون لیره ای برای ماهواره ترک ست ۶A

امضای قرار داد میلیون لیره ای برای ماهواره ترک ست ۶A
قرار داد مهمی میان شرکتهای عصلصان و توبیتاک ترکیه امضا گردید.
میان شرکتهای عصلصان و توبیتاک، قرار دادی مرتبط یا "پروژه تولید و توسعه ماهواره خبر رسانی محلی ترک ست ۶A" امضا گردید.
قرار داد منعقده میان این دو شرکت مهم تکنولوژیکی ترکیه، ارزشی معادل ۱۳۹ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۹۳۶ لیره ترک دارد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه