آجندای انرژی تورکیه- تورکیه برای کشورهای غنی از انرژی به چه دلیل مهم است؟

تورکیه، درنزدیکی ارتباط با تقریبا تمامی ذخایرانرژی اوراسیا وخاورمیانه به اروپا قرار دارد

2121187
آجندای انرژی تورکیه- تورکیه برای کشورهای غنی از انرژی به چه دلیل مهم است؟

برنامه ای آجندای انرژی تورکیه- چهارشنبه ۲۷مارچ سال ۲۰۲۴ میلادی

پروژه تبدیل تورکیه به مرکزانرژی به همین دلیل آغازشد. دراین زمینه، یک ایستگاه انرژی درتراکیه درحال ساخت است. همچنین قراراست یک بورس انرژی درمرکزمالی آتاشهیر استانبول ایجادشود. بااین پروژه، تورکیه دیگرتنهایک کشورترانزیت گازطبیعی ونفت نخواهد بود. اینکشور تبدیل به کشوری خواهد شد که به طورمستقیم تجارت انرژی را انجام میدهد.همه کشورهای اطراف تورکیه میخواهند درپروژه مورد نظرشرکت کنند. زیراعلاوه بر داشتن منابع، افزایش تعداد خریداران برای کشورهای صاحب منابع انرژی به همان اندازه اهمیت دارد.

عراق: اینکشورنهمین ذخایر بزرگ نفت درجهان یعنی تقریباً 150 میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد و ذخایرگاز طبیعی معادل 1.9 فیصدازذخایرجهان است. پروژه های جاده توسعه وبندر مورد علاقه که به طورمشترک توسط عراق وتورکیه انجام میشود، تأثیر زیادی در شرایط بین المللی خواهد داشت وبااین پروژه که قراراست درسال 2028 تکمیل شود، پروژه جدیدی به کانال سوئزودماغه اضافه خواهدشد. خطوط امیدبخش خوب علاوه برمنابع هایدروکاربنی منشأعراق، همچنین ممکن است دردستورکارقرارگیرد. منابع انرژی منطقه خلیج فارس نیزازطریق تورکیه به اروپا ومدیترانه شرقی منتقل میشود وپس ازاتمام پروژه مسیرتوسعه، احداث خطوط لوله جدیدگازطبیعی ونفت بین عراق وتورکیه انجام میشود.

ایران: دولت تهران تقریباً 156میلیاردبشکه ذخایرنفت خام و 34 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی دارد. درحال حاضریک خط لوله گازطبیعی بین تورکیه وایران وجودداردکه به طورمتوسط ​​سالانه 6 میلیاردمتر مکعب گاز طبیعی را حمل میکند. دولت ایران برای انتقال گاز طبیعی خودبه اروپا ازطریق تورکیه بسیارمشتاق است، پس ازتأسیس مرکزانرژی، فروش نفت این کشور به اروپا امکان پذیراست ومطمئناً درب تورکیه را خواهد زد.

آذربایجان: کشوردارای1.5میلیارد تن نفت و 2.2 تریلیون مترمکعب ذخایرگازطبیعی است که با تکنولوژی امروزثابت شده است وسالانه 12 میلیاردمترمکعب گازطبیعی ازطریق خط لوله گازطبیعی موجود به تورکیه ارسال میشود. ازاین گازطبیعی 6 میلیاردمترمکعب آن ازطریق خط TAP به کشورهای اروپایی منتقل میشود وقراراست در مرحله بعدی ظرفیت خط لوله موردنظردرسالهای آینده دوبرابرشود. بعدها ممکن است احداث خطوط جدید نیز دردستورکارقرارگیرد.

روسیه: اینکشوربا ذخایرتقریباً 38.9 تریلیون مترمکعب خویش، غنی ترین کشورجهان از نظرگازطبیعی است وروسیه همچنین با ذخایرنفتی 107 میلیاردو804 میلیون بشکه ای اش درمقام ششم جهان قراردارد. روسیه میخواهد تامین کننده اصلی مرکزانرژی درتورکیه باشد. از دست دادن کارکرد خط نورد استریم در طول جنگ باعث شد روسیه کاملاً روی خود را به سمت تورکیه بچرخاند، روسیه که به این ترتیب اوکراین را به طور کامل از برنامه ای خویش لغو خواهد کرد، می خواهد فروش گاز طبیعی خود را از طریق تورکیه به اروپا افزایش دهد. روسیه تصمیم دارد که همراه با انتقال مرکز انرژی اش به جهان پروژه ای دوم جریان تورک را نیز مورد اجراقراربدهد.

تورکمنستان: تخمین زده میشود که با 15 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی اش، چهارمین کشوردارای بالاترین ذخایرگازطبیعی باشد، اینکشورسالانه نزدیک به 100 میلیارد مترمکعب گازطبیعی تولید میکند، تورکمنستان تقریباً تمام گازطبیعی خودرا به چین میفروشد. به همین دلیل اینکشوربه بعد از تنوع بخشیدن به منابع گازی خود، اخیراً قرارداد همکاری گاز طبیعی بین تورکیه و تورکمنستان را به امضا رسانیده است، این پروژه بین دوکشوربا هدف انتقال گازطبیعی تورکمنستان به باکوبا وانتقال آن بوسیله ای تانکر ابتدا به به باکوو وبا افزایش ظرفیت آن از طریق خط تاناب TANAP به تورکیه وسپس انتقال آن از طریق تورکیه به کشورهای اروپایی را مورد هدف قرار میدهد.

قطر: مجموع ذخایرنفت کشور قطر 25.2 میلیارد بشکه تخمین زده میشود. اینکشورکه روزانه 75.9 میلیون تن نفت تولید میکند، همچنین دارای ذخایر گاز طبیعی 24.7 تریلیون مترمکعب است. قطر که تنها کشورخلیج فارس است که حجم زیادی ازنفت صادرمیکند. میزان گازطبیعی خویش  به کشورهای اروپایی را پس ازسال 2020 بیش از65 فیصد افزایش داد. پروژه ای بندرفاو(FAV)موردعلاقه قطرمربوط عراق که قطر مشتاقانه در انتظار اکمال این پروژه است دارای اهمیت بسزاییست.عراق تصمیم داردبا صدورگازطبیعی ونفت خودرا ازطریق تورکیه به کشورهای اروپایی مصارف حمل و نقل خویش را نیز کاهش ببخشد .

عربستان سعودی: عربستان درمقام دوم فهرست کشورهای دارای بالاترین ذخایرنفتی قرار دارد.عربستان دارای 266 میلیاردبشکه ذخایر نفتی است.این کشور روزانه تقریبا 10 میلیون بشکه نفت خام تولید میکند و7میلیون بشکه ازاین نفت صادرمیکند.عربستان نیزدارای ذخایر نفتی است. تقریباً 9 تریلیون مترمکعب ذخایرگازطبیعی دارد.عربستان سعودی نیز 266 میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد.این کشورازنزدیک به بندرموردعلاقه درعراق و پروژه های مسیر توسعه که گسترش به اروپا از طریق تورکیه را تسهیل میکند علاقه مند است.

مدیترانه شرقی: تخمین زده می شود که 1.7 میلیارد بشکه نفت و 3.5 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی در شرق مدیترانه وجود دارد که در حال حاضر به دلیل اقدامات یکجانبه اداره یونانی نشین قبرس برعلیه قبرس جنوبی اختلافات عمده ای در آن وجود دارد.اخبار مربوطه