آیا اینها را میدانید؟

آیا می دانید گل کوکب آبی ، که صرفا برای مدت دو هفته در طول سال ظاهرمیشود ، توسط کنوانسیون برن تحت محافظت قرار داده شده است؟

1628515
آیا اینها را میدانید؟

آیا می دانید گل کوکب آبی ، که صرفا برای مدت دو هفته در طول سال ظاهرمیشود ، توسط کنوانسیون برن تحت محافظت قرار داده شده است؟

دربرنامه امروزی آیا می‌دانید مان راجع به " گل کوکب ویا ستاره ای آبی ، که صرفا برای مدت دو هفته درطول سال ظاهرمیشودوتوسط کنوانسیون برن تحت محافظت قرارداده شده است"معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میکنیم.

گل کوکب آبی ویا گل ستاره آبی، که صرفا برای مدت دوهفته در طول سال ظاهرمیشود، توسط کنوانسیون برن تحت محافظت قرار داده شده است

این گل منحصربه خویش که بنام  گل کوکب آبی، یاد میشود واقعا صرفا برای مدت دو هفته در طول سال ظاهرشده و به طبعیت شهرتونیا مربوط به ولایت ترابزون زیبایی خاصی میبخشد، این گل زیبای طبعی از جانب کنوانسیون برن تحت محافظت قرار داده شده است.

گل ستاره آبی همه ساله درفصل بهاردرارتفاع حدود 1300متری شهرتونیا ولایت ترابزون، به فلات قدره لیق رنگ بنفش میبخشد. در واقع ، این گل نادر ، که به نظر مانند ستاره ای آبی نمایان میشود ، متأسفانه در میان گیاهانی است که در آستانه انقراض قراردارند. فلاتی که گل "ستاره آبی" با برگهای کشیده و مطابق با "کنوانسیون بین المللی برن" محافظت میشود ، به عنوان پارک طبیعت مرتب شده است. این فلات که توسط درختان صنوبر احاطه شده است ، در بهار بنفش رنگ میشود و تصاویر منحصر به فردی را ایجاد می کند. این نمای خارق العاده از فلات خصوصاً عاشقان طبیعت و عکاسان را به منطقه جذب می کند.اخبار مربوطه