آیا اینها را میدانید ؟ مراسم "بقلاوه آلایی" در دوره امپراتوری عثمانی

آیا میدانید که در امپراتوری عثمانی مراسمی با نام "بقلاوه آلایی" وجود داشته است؟

1494498
آیا اینها را میدانید ؟ مراسم "بقلاوه آلایی" در دوره امپراتوری عثمانی

در برنامه امروز راجع به چگونگی تدویرمراسم "بقلاوه آلایی" در دوره امپراتوری عثمانی معلومات کوتاهی داریم که تقدیم شما عزیزان میکنیم.

شیرینی بقلاوه که امروزه با علاقه بسیار صرف می‌شود، شکل ظریف و با احتشامش را از کاخهای عثمانی به خود گرفته است.

قدیمی ترین اطلاعاتی که از بقلاوه ثبت شده، در دفتر آشپزی کاخ توپکاپی متعلق به دوره سلطان فاتح جای گرفته است.

اولیا چلبی که در اواسط قرن هفدهم در قصر بیتلیس بیگی، بسیار دورتر از استانبول میهمان بوده است نیز می‌نویسد که در این قصر بقلاوه خورده است.

بر اساس این نوشته ها میتوان فهمید که فرهنگ بقلاوه در همه بخشهای امپراتوری عثمانی شناخته می‌شده و در کاخها، قصرها، جشنها و برنامه ها تقدیم میشده است. ماهرترین استادان تهیه بقلاوه نیز در قصرها کار میکردند. اهمیت بقلاوه در کاخها نه تنها نشانه ظرافت و ثروتمندی بود، بلکه از جمله شیرینیهای لوکسی بود که در مراسم دولتی نیز استفاده می‌شده است.

در اوایل قرن هجدهم، سنت "بقلاوه آلایی" وجود داشت، در اواسط ماه رمضان پادشاه به عنوان توجهی که به سربازان داشت، به مرکز یئنی چری ها بقلاوه می‌فرستاد. مردم استانبول نیز برای تماشای بقلاوه آلایی، به جاده ریخته و به پادشاه و سربازان علاقه شان را نشان میدادند. این برنامه که بقلاوه را به شکل نشانه ای ازجمله سنتهای کلتوری سلطنت عثمانی بود، با از هم پاشیدن مرکز یئنی چریها، پایان یافت.اخبار مربوطه