آیا اینهارا میدانید؟ دوشنبه چهارم حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی

آیا میدانید تارهای متنوع ومخصوص جاکت بافی بنام موهیر mohairکه به تورکی به آن تیفتیک tiftik میگویند عبارت ازتار جاکت بافی بنام هون بوده و از بزانقره بدست می آید

1382916
آیا اینهارا میدانید؟ دوشنبه چهارم حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی

اینک با تقدیم ۱۳ بخش برنام آیا اینها را میدانید در خدمت تان قرار داریم. در برنامه امروز مان در مورد اینکه آیا میدانید تارهای متنوع ومخصوص جاکت بافی پشمی که در اکثر کشورهای جهان بنام موهیر mohairیاد میکنند٬ به تورکی به آن تیفتیک tiftik میگویند عبارت ازهمان تارهای جاکت بافی بنام هون بوده و ازیک نوع بزی که بنام بزانقره یاد میشود بدست می آید ؟

بزانقره که وطن اصلی آن آسیای میانه میباشد٬ درسده ۱۳ میلادی هنگام کوچ اقوام تورک به مناطق آناطولی به اینجا آورده شده و این خصوصیتی که امروزه صاحب آن است در اناطولی وسطی داشته و حفظ کرده است. بزهای انقره در مناطق بسیار بالای کوهستانی جاهایی که دارای آب و هوای خشک وباران کم میباشد تربیه میشوند و حیوان ظریفی است دارای جثه کوچک میباشد.

بز انقره که الی سده ۲۰ میلادی صرفا در انقره و مناطق اطراف آن پرورش میافت٬ طی تاریخهای جداگانه به کشورهای دیگر خارجی صادر شده ولی اسم خودرا در هر جا حفظ کرده است. پشم تیفتیک که ازبز انقره حاصل میشود٬ در صنعت بافتده گی جهان یکی از با ارزش ترین منابع لیف بشمار میرود. پشم تیفتیک نظر به خصوصیت داشتن رنگ سفید٬ مقاومت٬ شفافیت٬ کشداربودن٬ داشتن مقاومت در مقابل حرارت٬ خاصیت گرم نگهدارنگی به درجه بالا٬ رنگ پذیری آسان٬ ساختارمنظم و لشم خود عبارت لیف و یا فیبریست که به آسانی چرک نمیشود. برای اینکه با پشم گوسفند٬ پنبه و الیافهای سینته تیک به آسانی آمیخته میتواند یکی از اجناس غیر انصراف صنعت بافنده گی بشمار میرود.

امروزه خارج از تورکیه در کشورهایی مانند افریقای جنوبی٬ ایالات متحده امریکا٬ لیسوتو٬ ارجنتاین ٬آسترالیا و زیلاندجدید بز انقره پرورش می یابد.اخبار مربوطه