سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست جنگریلرنینگ تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی منسوبلری تامانیدن انیقلب تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی بیلدیریلدی

1588483
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک نینگ اوزیچه استخبارات و مالی فعالیتلرینی آلیب باراتگن 3 ته تروریست منسوبی جنگری عراق نینگ متینا منطقه سیده تورکیه ملی استخبارات تشکیبلاتی (MİT) تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کلتیریلدی.

قولگه کیریتیلگن معلوماتگه کوره ملی استخبارات تشکیلاتی، بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک نینگ اوزیچه استخبارات و مالی فعالیتلرینی آلیب باراتگن تروریست منسوبی جنگرنینگ یشیرنچ جلسه اویوشتیره دیگن لیگینی انیقلب کوزه توو آستیگه آلگن.

ملی استخبارات تامانیدن بوگون عراق متینا منطقه سیگه اویوشتیریلگن عملیات آرقه لی 3 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن.علاقه لی ینگی لیکلر