تورکیه قاره دینگیزده 135 میلیارد متر مکعب گاز تاپدی

تورکیه قاره دینگیزده 135 میلیارد متر مکعب گاز تاپدی


لیبل: گاز , تورکیه