میلادی 2016- ییل 15- جولای کونی تورک ملتی زورانلیککه اجازت بیرمه دی

میلادی 2016- ییل 15- جولای کونی تورک ملتی زورانلیککه اجازت بیرمه دی