کیم ایته دی عیال لر موتر هیده یه آلمه یدی دیب؟

کیم ایته دی عیال لر موتر هیده یه آلمه یدی دیب؟