تورکیه فوتبال لیگیده گالاته سرای قهرمان بولدی

تورکیه فوتبال لیگی توناون کونی کیچقرون بولیب اوتگن اوچره شوولر بیلن اوز نهایه سیگه ییتیب باردی

2144608
تورکیه فوتبال لیگیده گالاته سرای قهرمان بولدی

تریند یول سوپرلیگده 2023-2024 فصلی اداغگه ییتیب باردی.

لیگ نینگ 38- هفته بیلله شوویده گالاته سرای مهمان بولیب باریب قونیه سپورت گه قرشی 3-1 غلبه قازاندی و 24 – مرته قهرمان بولدی. 102 نمره گه ییتگن سریغ – قیزیل جماعه لیگ تاریخیده اینگ یوکسک نمره بیلن قهرمان بولگن جماعه بولدی.

اوز استدیومیده استانبول سپورت نی 6-0 مغلوبیت گه اوچره تگن فنرباغچه ایسه 99 نمره بیلن لیگده ایککینچی بولدی.

لیگدن توشگن 4- تیم ایسه انقره گوجو جماعه سی بولدی.

استانبول سپورت، واواکارس فاتح قاره گمرک و سیلتاش یاپی پندیکسپورت نینگ آرتیدن مهمان بولیب باریب ترابزونسپورت گه 4-2 اوتیلگن انقره گوجو لیگدن توشگن سونگگی جماعه بولدی.

کیلگوسی فوتبال فصلیده اروپاگه تورکیه دن 5 جماعه قتنشه دی.

قهرمان بولگن گالاته سرای بیلن ایککینچی بولگن فنرباغچه قهرمانلر لیگی سره لش باسقیچیدن قتنشه دی.

لیگده اوچونچی بولگن ترابزونسپورت بیلن تورکیه زراعت کپ نی قولگه کیریتگن بیشیکتاش جماعه سی اروپا لیگیده کوره ش آلیب باره دی.

لیگده تورتینچی بولگن رامس باشاق شهر ایسه UEFA اروپا کنفرانس لیگیده دوام ایته دی.علاقه لی ینگی لیکلر