زراعت تورکیه کپ بیلله شوولری بولیب اوتدی

زراعت تورکیه کپ چاره فاینل گه چیققن تیملر انیقلندی

2100050
زراعت تورکیه کپ بیلله شوولری بولیب اوتدی

 

زراعت تورکیه کپده سونگگی 16 تور اوچره شوولری نینگ آرتیدن چاره ک فاینل گه چیقیش موفق بولگن جماعه لر انیقلندی.

زراعت تورکیه کپ چاره فاینل گه چیققن تیملر انیقلندی.

زراعت تورکیه کپده چارک فاینل گه چیققن جماعه لر شولردن عبارت:

بیرینچی اورینده گی تیملر:

گالاته سرای

فنرباغچه

بیشیکتاش

باشاق شهر

ایککینچی اورینده گی تیملر:

ترابزونسپورت

فاتح قاره گمرک

انقره گوجو

قونیه سپورت

زراعت تورکیه کپ چاره ک فاینل قرعه سی نینگ 12 فبروری دوشنبه کونی تورکیه وقتی بیلن ساعت 14:00 ده بولیب اوتیشیدن خبر بیریلدی.


لیبل: #کپ , #زراعت

علاقه لی ینگی لیکلر