تورکیه بیلن آذربایجان اورته سیده گی تجارت حجمی کوپه یدی

ایککی اولکه اورته سیده گی تشقی تجارت حجمی نینگ 31 فایز کوپه یگن لیگی بیلدیریلدی

2092254
تورکیه بیلن آذربایجان اورته سیده گی تجارت حجمی کوپه یدی

تورکیه بیلن آذربایجان اورته سیده گی تجارت حجمی 2023 ییلیده کوپه یدی

تورکیه بیلن آذربایجان اورته سیده گی تشقی تجارت حجمی نینگ 2023 ییلیده آلدینگی ییل گه قره گنده 31 فایز کوپه ییب 7.65 میلیارد دالر بولدی.

آذربایجان دولت باجخانه کمیته سی تامانیدن ترقه تیلگن راپورگه کوره، تورکیه ایتالیانینگ آرتیدن آذربایجان بیلن اینگ کوپ تجارت قیلگن ایککینچی اولکه بولدی. آذربایجان، ایتالیا بیلن 15،68 میلیارد دالرلیک، تورکیه بیلن 7،65 میلیارد دالرلیک تجارت حجمی گه ییتدی.

آذربایجان بیلن اینگ کوپ تجارت قیلگن اوچونچی اولکه ایسه 4،35 میلیارد دالر بیلن روسیه بولدی.

تورکیه بیلن آذربایجان اورته سیده گی تشقی تجارت حجمی 2022 ییلی 5،84 میلیارد دالرگه ییتدی. 2023 ییلی یوزبیرگن 7،65 میلیارد دالر بیلن ایککی اولکه اورته سیده گی تجارت حجمی 2022 ییلی گه کوره 31 فایز کوپه یگن بولدی.

کمیته تامانیدن بیریلگن راپورگه کوره، آذربایجان 2023 ییلی 193 اولکه بیلن 51،18 میلیارد دالرلیک اوزارا تجارت حجمی گه ییتدی.علاقه لی ینگی لیکلر