امریکا, فرانسه و انگلستان سوریه نینگ قیسی مرکز لری نی اوردی؟

امریکا, فرانسه و انگلستان سوریه نینگ قیسی مرکز لری نی اوردی؟

امریکا, فرانسه و انگلستان سوریه نینگ قیسی مرکز لری نی اوردی؟


لیبل: سوریه , امریکا , مرکز