امریکا, فرانسه و انگلستان سوریه نینگ قیسی مرکز لری نی اوردی؟

امریکا, فرانسه و انگلستان سوریه نینگ قیسی مرکز لری نی اوردی؟

امریکا, فرانسه و انگلستان سوریه نینگ قیسی مرکز لری نی اوردی؟


لیبل: مرکز , امریکا , سوریه