فوتوگالری: عادی اهالی نینگ تل ابیض گه قیتیب باریشی و تورکیه قیزیم یریم آی جمعیتی نینگ یاردم لری

فوتوگالری: عادی اهالی نینگ تل ابیض گه قیتیب باریشی و تورکیه قیزیم یریم آی جمعیتی نینگ یاردم لری

فوتوگالری: عادی اهالی نینگ تل ابیض گه قیتیب باریشی و تورکیه قیزیم یریم آی جمعیتی نینگ یاردم لری


لیبل: تل ابیض , فوتوگالری , تورکیه