آذربایجان لیک محمدیاروف شطرنج بوییچه کاسپاروف نی مغلوبیت گه اوچره تدی

اوشبو شطرنج مسابقه سی کرواسیا ده بولیب اوتدی

1673496
آذربایجان لیک محمدیاروف شطرنج بوییچه کاسپاروف نی مغلوبیت گه اوچره تدی

آذربایجان لیک شطرنج سپورتچیسی, ارمنی اصللی روس دنیا قهرمانی گری کاسپاروف نی مغلوب ایتدی. 

کرواسیاده گی شطرنج مسابقه لریده آذربایجان لیک محمدیاروف کاسپاروف بیلن مسابقه اوتکزدی. 

محمدیاروف, 6- روند مسابقه ده, کاسپاروف نی مغلوب ایتیش گه موفق بولدی. 

زاگرب ده گی اوشبو مسابقه لر 12- جولای کونی اداققه ییته دی. علاقه لی ینگی لیکلر