تورکیه ده سکّیز میلیون ییل آلدین یشه گن حیوان لرنینگ فسیل لری تاپیلدی

اوشبو فسیل لر تورکیه نینگ دینیزلی ولایتیده تاپیلگن

1847956
تورکیه ده سکّیز میلیون ییل آلدین یشه گن حیوان لرنینگ فسیل لری تاپیلدی
Denizli 8 milyon yillik hayvan fosilleri.jpg
Denizli 8 milyon yillik hayvan fosilleri1.jpg
Denizli 8 milyon yillik hayvan fosilleri2.jpg

تورکیه نینگ دینیزلی ولایتیده 8 میلیون ییل آلدین یشه گن حیوان لرنینگ فسیل لری تاپیلدی. 

اوشبو ولایت نینگ تاواس تومنی ده آلیب باریلگن حفریات فعالیت لری نتیجه سیده فیل, آت و زرافه کبی حیوان لر گه عاید ایکن لیگی اویلنگن قالدیق لر تاپیلدی. 

دستلبکی معلومات لر, ساحه ده 15 فرقلی حیوان توری نینگ موجود ایکن لیگی نی کورسه ترایکن, فسیل لر بیلن علاقه لی آلیب باریله دیگن تدقیقات لر نتیجه سیده حیوان لرنینگ تور لری انیقله نه دی. 

اوشبو فسیل لرنینگ تقریباً 8 میلیون ییللیک ایکن لیگی و منطقه ده فعالیت لرنینگ دوام ایتیاتگن لیگی بیلدیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر