فقط گینه توغری فکر نینگ اوزی ییترلی می؟

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

1039639
فقط گینه توغری فکر نینگ اوزی ییترلی می؟

آلدینگی مقاله لری میزده, غرب هم داخل قییرده بولمه سین هر قنده ی بیر معما و قیین چیلیککه دوچ کیلیب قالیشی میز تقدیرده, اوزی میز نی مغلوب حس ایتمسدن, اوز ارزش لری میز گه تَیَنیب اوزی میز گه ایشانگن حالده خوددی شوو مسئله لر نی ییچیش گه حرکت قیلیشی میز کیره ک ایکن لیگی نی بیلدیرگن ایدیک. خوب توغری بیر فکر گه ایگه بولیش نینگ اوزی ییترلی می؟ باشقه چه قیلیب ایتگنده, توغری بیر مفکوره گه ایگه بولیب اوشبو قیین چیلیک لر نی ییچیش ممکن می؟  

توغری بیر مفکوره گه ایگه بولیش و اویغون بیر یول نی تعقیب ایتیش نینگ اوزی معما لرنینگ ییچیلیشی بوییچه مهم بیر عنصر دن عبارت. یعنی اوتگن یولی میز نینگ ناتوغری ایکن لیگی تقدیرده, توغری ایش لر قیلسک هم هدف گه نایل بولیشی میز ممکن ایمس.  باشقه بیر تاماندن ایسه ناتوغری هدف قدر, هدف نی بیلمس لیک نینگ اوزی هم کتته بیر معما دن عبارت. کیته دیگن جهتی نی بیلمه گن بیر کیمه گه شمال نینگ هیچ قنده ی بیر فایده سی بولمَیدی.  شوباعث, حیاتی میز ده گی قیین چیلیک لرنینگ ییچیلیشی بوییچه اینگ اساسی موضوع نینگ توغری بیر مفکوره گه ایگه بولیشی میز باره سیده بحث ایتیش نینگ اوزی اویغون سیز بیر حرکت دن عبارت بوله دی.  هیچ بیر نرسه قیلمسدن, فقط گینه توغری بیر مفکوره گه ایگه بولیش نینگ اوزی ییترلی می؟  خوددی شوو خصوصده بحث قیلیش کیره ک.  ایریم پیت لرده هر قنده ی بیر قیین چیلیک نینگ ییچیلیشی اوچون علمی بیر مفکوره نینگ موجود بولیشی نینگ اوزی نینگ ییترلی ایکن لیگی اویلنماقده.  اوشبو مفکوره قوریق گپدن گینه عبارت بولیب قاله دی خلاص.  اسلام دنیاسیده گی قیین چیلیک لرنینگ اوشبو یول بیلن ییچیلیشی قنچه لیک ممکن؟ مفکوره بیلن اوشبو خصوصده قنچه موفقیت قولگه کیریتیلیشی نینگ ممکن ایکن لیگی اویلنماقده؟

مفکوره لر البته که انچه ارزش گه ایگه. اوزاق مدتلیک اویله گنده بشریت نی اوزگرتگن فکتور مفکوره لردن عبارت بولگن. بیراق اوشبو مفکوره لرنینگ عملی قیلینگن مفکوره لردن عبارت بولگن لیگی بیر حقیقت.  قوریق مفکوره نینگ اوزی ایمس, بلکه خوددی شوو مفکوره نینگ عملی قیلینیشی مهم. 

جوده یخشی فکر لری میز بولسه هم تطبیق ایتمس لیگی میز تقدیرده هیچ قنده ی بیر فایده سی بولمَیدی. 

هیچ قنده ی بیر فکر گه ایگه بولمسدن اقدام قیلیش هم بحث ایتیلیشی کیره ک بولگن باشقه بیر موضوع نی تشکیل ایتماقده.  تطبیق ایتیلمه گن قوریق گپ دن عبارت ایریم مفکوره لرنینگ حتی ضرر بیریشی هم ممکن.  تاریخ صفحه لری نی ورقلب کورگنده, تطبیقی جهتی بولمه گن توشینچه لرنینگ قنچه ضرر بیرگن لیگی نی کوره میز.  شوباعث حیاتی تجربه لر گه کوره تطبیقی جهتی نینگ بولیشی تقدیرده گینه, مفکوره لرنینگ فایده لی بوله دیگن لیگی کورینماقده. مقدس اسلام دینی هم خوددی شونده ی بولیب کینگ قولاچ یاییب کیتگن.  شونده ی قیلیب مقدس اسلام دینی وقت نینگ اوتیشی بیلن حیاتی ضرورت لر گه کوره تکمیل بولگن. 

حاضرگی کونده تعقیب ایتیلیشی کیره ک بولگن یول جهتی دن آلیب قره گنده برچه قیین چیلیک لرگه قره مسدن جدی بیر نا انیق لیق نینگ موجود ایکن لیگی نی بیلدیریشی میز ممکن ایمس.  اساسی یوللر انیق.  حاضرگی کونده اینگ کتته قیین چیلیگی میز گپ لری میز بیلن عملی میز نینگ بیر بیر لری گه اویغون ایمس لیگی دن عبارت.  باشقه چه قیلیب ایتگنده ایتگن گپ لری میز نی تطبیق ایتمیاتگن لیگی میز کورینماقده. 

حیات ایمان و جهد دن عبارت.  جهد نینگ ایسه عمل, کوره ش, سعی و حرکت دن عبارت ایکن لیگی بیلینماقده.  جهد نینگ بیر بولگی دن عبارت حاضرگی کونده بحث موضوعی قیلینیاتگن جهاد حاضرچه جوده هم نادر احتیاج حس ایتیلیاتگن بیر موضوع نی تشکیل ایتماقده.  لیکن کونده لیک حیاتده نیمه قیلسک اینگ یخشی سی نی قیلیش اوچون تلاش قیلیشی میز کیره ک.  باشقه چه قیلیب ایتگنده "اینگ یخشی سی نی قیله من" دیگن گپ نینگ اوزی ییترلیک ایمس.  عملده شونده ی قیلیش ضروری. 

یوقاریده هم ایسله تیب اوتگنی میز دیک, هدفی میز گه نایل بولیشی میز اوچون توغری بیر فکر ایگه سی بولیشی میز اینگ مهم موضوع نی تشکیل ایتماقده.  نیتی میز نینگ قنچه لیک یخشی بولیشی گه قره مسدن, توغری بیر فکر گه ایگه بولمس لیگی میز نینگ کتته قیین چیلیک لر گه سبب بولیشی ممکن.  بیراق بیرته گینه توغری فکر گه ایگه بولیشی میز نینگ اوزی هم هدف گه نایل بولیش اوچون ییترلی ایمس.  یعنی بیرته گینه فکر نینگ اوزی نتیجه بیرمَیدی.  توغری فکر فقط گینه یخشی بیر باشلنغیچ دن عبارت بوله دی خلاص.  شونده ی قیلیب حقیقت دن هم هدف گه نایل بولیش اوچون توغری بیر فکر بیلن انیق قدم لر تشله نیشی کیره ک. 

خوب حاضرگی کونده اوشبو خصوصده نیمه کمچیلیک لری میز بار؟ اوز اشتباه لری میز نی قبول قیلمسدن, فقط گینه باشقه لرنینگ ینگلیش لرینی کوریب موجود قیین چیلیک لر نی ییچه آلیشی میز ممکن می؟ بیر شمع یاقمسدن, فقط گینه قارانغی لیک دن شکایت قیلیش نینگ اوزی آیدین له تیش اوچون ییترلیک بوله دی می؟ اوشبو خصوصده هم باشقه بیر مقاله ده بحث ایتیلیشی کیره ک.     علاقه لی ینگی لیکلر