دوُنگان گؤلده تیگیر سۆرمه ک

آرداحان ولایاتینداقی آق‌داش گؤلی دوُنگدی. دوُنگان گؤلده تیگیر سۆرۆلیأر


اتیکتلر: آرداحان , تیگیر