ویدئو: تۆرکمنیستانلی صونغاتچیلار آنکارانی جوُشدیردی

تۆرکمنیستان ینگ صونغات توُپاری تۆرکیأنینگ پایتاغتی آنکارادا کنسرت بردی