Türkmenistanyň Karz reýtingi aýan edildi

Halkara Karz derejelendiriş guramasy “Fitch Ratings” Türkmenistanyň Karz reýtingini "B+" hökmünde täzeledi

2098274
Türkmenistanyň Karz reýtingi aýan edildi
Türkmenistan'ın Kredi Notu Açıklandı 2.jpeg
Türkmenistan'ın Kredi Notu Açıklandı 3.jpeg
Türkmenistan'ın Kredi Notu Açıklandı 4.jpeg
Türkmenistan'ın Kredi Notu Açıklandı 5.jpeg

Karz reýtinginiň Türkmenistanyň uly gaz ätiýaçlary tarapyndan goldanýandygy we ýurtda Türkiyäniň üstaşyr Ýewropa iberilmegi meýilleşdirilýän gaz bilen bagly ylalaşyklaryň gözden geçirilýändigi mälim edildi.

“Fitch Ratings” Türkmenistanyň karz görkezijisini durnuklydan pozitiwe üýtgetdi. Guramadan berilen beýanatda, Türkmenistanyň uzak möhletli daşary ýurt walýuta karz reýtingi "B +" hökmünde tassyklandy.

Döwlet bergisiniň örän pesdigi we güýçli döwlet balansynyň bu reýtingi goldaýandygy mälim edildi. Ýurduň gaz ätiýaçlyklary boýunça dünýäde dördünji oruny eýeleýändigi we ýokary energiýa bahalarynyň görkezijini güýçlendirjekdigi bellendi.

Habarnamada 2023-nji ýylda gaz eksportynyň uly böleginiň Hytaýa amala aşyrylandygy, geçiriji kuwwatlyklarynyň artdyrylandygy we Türkiyäniň üstaşyr Ýewropa iberilmegi meýilleşdirilýän gaz bilen bagly ylalaşyklaryň gözden geçirilýändigi aýan edildi. Maýa goýumlarynyň 2025-nji ýyla çenli görkezijä oňyn täsir etjekdigi mälim edildi.

Gurama mundan başgada hökümetiň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyna ünsi çekdi we Bütindünýä Söwda Guramasynyň düzümine girmekde öňegidişligiň bardygyny mälim etdi.

"B+" reýtingi ýurtda maýa goýmak isleýänler üçin möhüm salgy bolup durýar. Bu reýting bilen ýurduň Jemi içerki önüminiň we ykdysady ösüşiniň tizleşendigine ünsler çekilýär.Degişli Habarlar