اولین سوخت‌رسانی به هواپیمای ناتو در حین ماموریت شبانه‌اش

اولین سوخت‌رسانی به هواپیمای ناتو در حین ماموریت شبانه‌اش