شناور مسلح بدون سرنشین ترکیه در رزمایش ناتو مدار توجه قرار گرفت

شناور مسلح بدون سرنشین مارلین سیدا که توسط آسلسان و کارخانه کشتی‌سازی سفینه، غول‌های صنعت دفاعی ترکیه، با امکانات ملی توسعه و تولید شده است، توانایی های خود را در رزمایش ناتو که در پرتغال برگزار شد به نمایش گذاشت و از سوی مقامات نظامی خارجی بسیار مورد توجه قرار گرفت.