پایان ساخت نیمی از دیوار درمرز میان ترکیه و ایران

پایان ساخت نیمی از دیوار درمرز میان ترکیه و ایران