پرواز موفقیت‌آمیز پهپاد آک‌سونقور

آک‌سونقور برای اولین بار با 12 عدد مهمات MAM-L بیش از 1 روز پرواز مأموریتی را ابه شکلی موفقیت‌آمیز نجام داد