پ ک ک مسئول آتش سوزیهای جنگلی در ترکیه

سازمان تروریستی پ ک ک مسئولیت آتش سوزیهای جنگلی در ترکیه را برعهده گرفت