کابینه جنگی اسرائیل قصد دارد به ایران آسیب برساند اما از جنگ نیز اجتناب می‌کند

کابینه جنگی اسرائیل قصد دارد به ایران آسیب برساند اما از جنگ نیز اجتناب می‌کند