نمایش پر احتشام تیم آکروباتیک " سولو ترک " در آسمان چاناک کاله

نمایش پر احتشام تیم آکروباتیک " سولو ترک " در آسمان چاناک کاله .