نخست وزیر ترکیه، متروی جدید منطقه کچی اورن آنکارا را آزمایش کرد

نخست وزیر ترکیه، متروی جدید منطقه کچی اورن آنکارا را آزمایش کرد

بینالی ییلدیریم نخست وزیرترکیه، رانندگی آزمایشی متروی منطقه کچی اورن آنکارا را انجام داد.