میتینگ دموکراسی و یاد شهدا در یئنی کاپی استانبول

میتینگ دموکراسی و یاد شهدا در یئنی کاپی استانبول - قونیه