برگزاری راهپیمایی بر ضد سازمان های تروریستی در شهر باتمان ترکیه

برگزاری راهپیمایی بر ضد سازمان های تروریستی در شهر باتمان ترکیه