تصاویری سوزناک از لحظه وداع یک فلسطینی با همسرش قبل از دستگیری توسط نیروهای اسرائیلی

تصاویری سوزناک از لحظه وداع یک فلسطینی با همسرش قبل از دستگیری توسط نیروهای اسرائیلی