مردم وحشت زده حلب، در هراس وقوع یک قتل عام بزرگ هستند

مردم وحشت زده حلب، در هراس وقوع یک قتل عام بزرگ هستند