صنعت قلع کوبی رو به فراموشی

آخرین قلع کوبان در آنکارا به کارشان ادامه میدهند. قلع کوبی تهیه لوازم از قلع که فلزی نرم میباشد و تعمیر لوازم تاریخی است. حسین کایا با مغازه قلع کوبی اش در قلعه آنکارا، یکی از افرادی است که سعی دارد این هنر را استوار نگاه دارد.