عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

شناگر معروف با کوسه ماهی مسابقه داد

مایکل فلپس شناگر افسانه ای جهان به موفقیت دیگری دست یافت. 

شناگر معروف اینبار با یک کوسه ماهی مسابقه داد ولی در فضای مجازی .