قرار داد تولید انبوه تانک های آلتای امروز امضا گردید

قرار داد تولید انبوه تانک های آلتای امروز امضا گردید .