پیاده روی در فضا در بیرون از ایستگاه بین المللی فضایی

رندی یرسنیک و جو آکابا فضانوردان ناسا در پی پیاده روی در بیرون از ایستگاه بین المللی فضایی، از واهمه پیاده روی در خارج از محوطه ایستگاه رها شدند. با پوسیده شدن یکی از طناب های امنیتی آکابا، برسنیک برای او طنابی جدید آورد و آکابا خود را به بازوی مکانیکی Canadarm  بست. فضانوردان در بیرون از ایستگاه یک دوربین HD  جدید جاسازی کردند.