عملیات نجات فیل از دریا

نیروی دریایی سری لانکا برای نجات فیلی که با امواج ساحل به وسط دریا کشانده شد، بسیج گردید. 

فیل پس از عملیات نجات به مقامات حیات وحش تحویل داده شود.