دانشجویان خارجی گاسترونومی در ترکیه

دانشجویان خارجی گاسترونومی در دانشگاه غازی آنتپ ترکیه با مطبخ غازی آنتپ آشنا می شوند. 

در غازی آنتپ از 103 کشور دانشجویان آموزش می بینند.