بیانات مهم پروفسور اونوتماز در خصوص تدابیر پیشگیرانه در برابر کرونا

تمجید پرفسور اونوتماز محقق ارشد لابراتوار جکسون آمریکا از سیستم درمانی ترکیه