برگزاری جشنواره ترک در کانادا

دومین جشنواره آناطولی از سوی وقف آموزش و جوانان کانادا در میدان دوداس شهر تورنتو برگزار گردید.