بحران جهانی شدن: ریسکها و فرصتها

اجلاس نشست تی ار تی وورلد فوروم 2019 در استانبول برگزار شد