اوفیلا، آسمان لندن را به رنگ نارنجی درآورد

گردباد اوفیلا که در ایرلند سه قربانی گرفته، آسمان لندن را به تن های متفاوت نارنجی درآورد.