وضعیت زندگی بی خانمان ها در آلمان چگونه است؟

بیش از 600 هزار آلمانی، خانه ای برای زندگی ندارند